Tài liệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát
Tháng Mười Một 4, 2019
Tài liệu Công ty Cổ phần Thủy điện Sìn Hồ
Tháng Hai 17, 2020

Tài liệu Công ty Cổ phần Thủy điện Thành Phát Lai Châu

1. QUY CHẾ – QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ

TT Nội dung / Trích yếu vặn bản Số hiệu Ngày tháng Đính kèm
1 Quyết định ban hành Quy chế quản trị 2002.2/QĐ-HĐQT-TP 20/02/2019 File đính kèm
2 Quyết định ban hành Quy chế phân cấp quản lý 2002.1/QĐ-HĐQT-TP 20/02/2019 File đính kèm
3 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và điều hành hoạt động số 2002.4/QĐ-HĐQT-TP 20/02/2019 File đính kèm
4 Quyết định ban hành Quy chế Lao động tiền lương 2002.3/QĐ-HĐQT-TP 20/02/2019 File đính kèm
5 Quy chế quản trị   20/02/2019 File đính kèm
6 Quy chế phân cấp quản lý   20/02/2019 File đính kèm
7 Quy chế hoạt động   20/02/2019 File đính kèm
8 Quy chế Lao động tiền lương   20/02/2019 File đính kèm
9 Hệ thống thang bảng lương Thành Phát   20/02/2019 File đính kèm

2. VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TT Nội dung / Trích yếu vặn bản Số hiệu Ngày tháng Đính kèm
1 Điều lệ Công ty CP Thủy điện Thành Phát Lai Châu   14/01/2019 File đính kèm
2 Danh sách Cổ đông công ty   14/01/2019 File đính kèm
3 Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông phiên họp lần thứ 1 năm 2018     File đính kèm
4 Biên bản họp ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT 85.1/BB-ĐHĐCĐ-TPLC 08/5/2018 File đính kèm

3. VĂN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT Nội dung / Trích yếu vặn bản Số hiệu Ngày tháng Đính kèm
1 Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch, Giám đốc, Kế toán trưởng 85.2/BB-HĐQT-TPLC 08/5/2018 File đính kèm
2 Quyết định phê duyệt đầu tư dự án Nậm Xe 2A của HĐQT 23/2019-NX2A/QĐ-TPLC 24/8/2019 File đính kèm
3 Quyết định phê duyệt đầu tư dự án Nậm Xe 2 của HĐQT  22/2019-NX2/QĐ-TPLC 24/8/2019 File đính kèm
4 Nghị quyết ngày về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 01/NQ-HĐQT-TPLC 19/5/2018 File đính kèm
5 Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc Công ty 02/NQ-HĐQT-TPLC 19/5/2018 File đính kèm
6 Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty 03/NQ-HĐQT-TPLC 19/5/2018 File đính kèm

4. VĂN BẢN ĐẾN

TT Nội dung / Trích yếu vặn bản Số hiệu Ngày tháng Đính kèm
1 Giấy chứng nhận Đăng ký doang nghiệp Công ty Cổ phần Thủy điện Thành Phát Lai Châu cấp lần 2   14/1/2019 File đính kèm
2 Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nậm Xe 2 588/QĐ-UBND 6/6/2019 File đính kèm
3 Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nậm Xe 2A 163/QĐ-UBND 26/2/2019 File đính kèm
4 Công văn của UBND Tỉnh Lai Châu cho phép khảo sát, sổ sung quy hoạch các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1321/UBND-CN 29/8/2018 File đính kèm
5 Quyết định của Bộ Công thương V/v phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 4942/QĐ-BCT 27/12/2018 File đính kèm
6 Tờ trình của Sở KH-ĐT Lai Châu V/v báo cáo thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xe 2 131/Ttr-SKHĐT 25/01/2019 File đính kèm
7 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở TNMT tỉnh Lai Châu 506/GXN-STNMT 7/6/2019 File đính kèm
8 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Nậm Xe 2 902/SCT-QLNL 20/8/2019 File đính kèm
9 BB họp lấy ý kiến về quy mô, phương thức khai thác sử dụng nước mặt, chủ trương đầu tư NX2, NX2A Bản 1 4/11/2018 File đính kèm
10 BB họp lấy ý kiến về quy mô, phương thức khai thác sử dụng nước mặt, chủ trương đầu tư NX2, NX2A Bản 2 4/11/2018 File đính kèm
11 BB họp lấy ý kiến về quy mô, phương thức khai thác sử dụng nước mặt, chủ trương đầu tư NX2, NX2A   5/11/2018 File đính kèm
12 BB họp lấy ý kiến về quy mô, phương thức khai thác sử dụng nước mặt, chủ trương đầu tư NX2, NX2A Tại Bản Mấn 1 19/9/2018 File đính kèm
13 BB họp lấy ý kiến về quy mô, phương thức khai thác sử dụng nước mặt, chủ trương đầu tư NX2, NX2A Tại Bản Mấn 2 19/9/2018 File đính kèm
14 BB họp lấy ý kiến về quy mô, phương thức khai thác sử dụng nước mặt, chủ trương đầu tư NX2, NX2A Tại Bản Nà Củng 20/9/2018 File đính kèm
15 BB làm việc về ảnh hưởng của dự án Thủy điện NX2, NX2A đến thủy điện Nậm Xe Tại SCI Lai Châu 11/10/2018 File đính kèm
16 BB làm với UBND Huyện Phong Thổ, UBND xã Nậm Xe Tại UBND Nậm Xe 16/10/2018 File đính kèm
17 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của thủy điện Nậm Xe 2A 1440/QĐ-UBND 5/11/2019 File đính kèm
18 Công văn chấp thuận mua điện của dự án Thủy điện Nậm Xe 2 5183/EVNNPC-KD 19/11/2019 File đính kèm
19 Công văn chấp thuận mua điện của dự án Thủy điện Nậm Xe 2A 5184/EVNNPC-KD 19/11/2019 File đính kèm
20 Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Thủy điện Nậm Xe 2 78/TD-PCCC 22/11/2019 File đính kèm
21 Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Thủy điện Nậm Xe 2 79/TD-PCCC 22/11/2019 File đính kèm
22 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật Nậm Xe 2 1502/SCT-QLNL 19/12/2019 File đính kèm
23 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật Nậm Xe 2A 1503/SCT-QLNL 19/12/2019 File đính kèm
24 Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại Nậm Xe 2 QLCTNH 12.000109.T 3/3/2020 File đính kèm
25 Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại Nậm Xe 2A QLCTNH 12.000110.T 3/3/2020 File đính kèm
26 Biên bản làm việc xem xét chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện công trình Nậm Xe 2   3/3/2020 File đính kèm
27 Biên bản thống nhất phương án gia cố cầu Nậm San và ĐT.130   30/3/2020 File đính kèm
28 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 37.138,2m2 CS297968 17/4/2020 File đính kèm
29 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 16.413,6m2 CS297986 17/4/2020 File đính kèm
30 Biên bản bàn giao đất   7/5/2020 File đính kèm
31 Hợp đồng thuê đất 78/HĐTĐ 6/5/2020 File đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rasmus Ristolainen Jersey